Algemene Voorwaarden

 1. Begrippen
 1. Het Ondernemers Instituut (HOI) gevestigd Leeuwenhoekstraat 1 2652XL te Berkel en Rodenrijs,  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32111978
 2. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee HOI een schriftelijke of mondelinge overeenkomst heeft tot het op naam en het voor rekening en risico van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon aanbieden en verlenen van de Dienst. De Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op de Klant.
 3. Dienst: Het aanbieden van werkruimte en gerelateerde diensten* op basis van deze met elkaar te delen [co-working]

*(onder andere doorstuur service van post -via reguliere post of de scan&mail service-, telefoonservice, gebruik vergaderruimte, gebruik flexplekken), op het adres van HOI Leeuwenhoekstraat 1 2652XL Berkel en Rodenrijs en aangesloten business centers.

 1. Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HOI, ook handelend onder de naam Het Ondernemers Instituut, Rotterdam airport business center en Safety & Security Centre Leeuwenhoek B.V..
 2. Afspraken met personeel van HOI binden HOI niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
 3. HOI is een Co-Working Office Centre formule van en geeft de Klant het recht tegen een vergoeding gebruik te maken van de Dienst van HOI. Het gebruik en de overeengekomen vergoeding zijn bij de Klant bekend (zie prijslijst op de websites van HOI) en vermeld in het contract.
 4. De Klant mag zich inschrijven bij de KvK met een adres van HOI, ook mag het adres gebruikt worden voor correspondentie en pakkettenverkeer**.
 5. HOI stelt de Klant eventueel een telefoonnummer beschikbaar. Telefoonoproepen en berichten worden overeenkomstig de door de Klant gegeven instructies afgehandeld en de Klant is verantwoordelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten van doorzending en servicekosten. Deze overeenkomst is alleen van toepassing op de personen die een overeenkomst willen afsluiten voor de telefoonservice. HOI is geenszins verplicht deze dienst aan (een) andere perso{o)n{en) te verlenen en is niet verantwoordelijk voor berichten of oproepen die voor anderen zijn ontvangen. De bedrijven van HOI zijn gedurende normale kantooruren bereikbaar, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
 6. Het ingevulde Aanmeldformulier van HOI is het hoofdonderdeel van de Overeenkomst. Alle gegevens die de Klant invult op het Aanmeldformulier dienen correct en compleet te zijn.
 7. Voor veranderingen in de onderneming zelf waarvoor een wijziging dient aangegeven te worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, is Klant verplicht deze ook door te geven aan HOI. Aanpassingen in vennoten (VoF), maten (Maatschap), bestuurders, commissarissen, vereffenaars en enig aandeelhouders (BV), bevoegd personen of gevolmachtigde, wijzigingen of uitschrijvingen van verantwoordelijken moeten binnen 10 dagen doorgegeven aan HOI.
 8. De geldigheidsduur van de met u aangegane Overeenkomst is gelijk aan de daarin vastgelegde periode.
 9. HOI zal geen reclame in ontvangst nemen noch doorsturen, wanneer dit uiterlijk herkenbaar is als reclame, zij het wel of niet geadresseerd aan de klant.
 10. HOI zal post van urgente aard (zoals exploten, kennisgeving beslag, e.d.) altijd zo snel mogelijk aan de klant zenden middels scan&mail. Ook als de klant geen post-doorzending heeft, in welk geval het betreffende poststuk ook regulier wordt doorgestuurd op het reguliere moment. Hieruit voortvloeiende kosten zullen worden doorbelast conform de prijslijst van HOI.
 11. HOI zal geen voorwerpen in ontvangst nemen die meer wegen dan 20 kg, meer meten dan 150x150x150 cm dan wel gevaarlijke, levende of bederfelijke goederen bevatten, en heeft: het recht om naar eigen goeddunken niet opgehaalde voorwerpen terug te sturen of om voorwerpen te weigeren in ontvangst te nemen die in hoeveelheden worden aangeboden die zij onredelijk of onwettig acht. HOI geeft geen garantie af en neemt ook geen verantwoordelijkheid, voor de in dit document genoemde diensten.
 12. De Klant verzekert dat hij de hem onder deze Overeenkomst verleende rechten niet zal gebruiken voor onwelvoeglijke, onwettige, immorele of lasterlijke doeleinden en dat hij HOI op geen enkele wijze in diskrediet zal brengen. De klant zal de naam HOI, geheel nog gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken of combineren in het kader van handelsactiviteiten. HOI behoudt zich het recht voor om samen te werken met een officiële onderzoeksinstantie indien dit nodig is in verband met beschuldigingen van ongepast gedrag die tegen een Klant zijn ingebracht.
 13. Telefoonnummers die ter beschikking gesteld worden aan klanten van HOI, blijven ten alle tijden eigendom van HOI. Telefoonnummers kunnen niet worden meegegeven aan de klant wanneer deze naar een nieuwe leverancier verhuist.

**De Klant machtigt HOI, pakjes en aangetekende stukken aan te nemen, alle risico en bijkomende kosten zijn voor rekening van de Klant.

 

 1. Aanmelding/aanmeldingskosten
 • Aanmelding geschiedt door middel van de registratieprocedure.
 • De registratie procedure houdt in:
  1. Dat een Aanmeldformulier, naar waarheid en zo volledig als maar mogelijk ingevuld, dient te worden overlegd.
  2. Dat een verificatie van uw privé-adres dient te worden overlegd. Dat een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient te worden overlegd.
  3. Dat een (vooraf ingevuld en aangeleverd door HOI) formulier 14 getekend door de Klant en zonder invulling van een datum dient te worden overlegd.
  4. Levering/Betaling
 1. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, van overheidswege opgelegd.
 2. HOI heeft het recht om in individuele gevallen de hoogte van de tarieven en/of prijzen te wijzigen.
 3. De Klant machtigt HOI tot het uitvoeren van automatische incasso’s vanaf diens rekening voor alle facturen van HOI, tenzij anders aangegeven op de factuur of middels andere communicaties (bijvoorbeeld bulk e-mails).
 4. Het is De Klant niet toegestaan zonder goed onderbouwde reden incasso’s blijvend te storneren. Het is De Klant wél verplicht te zorgen voor voldoende saldo op de rekening waar vanaf de incasso’s plaatsvinden.
 5. Indien een incasso voor de tweede maal wordt gestorneerd wordt De Klant administratieve kosten in rekening gebracht van ten minste €40,- (exclusief BTW). Tevens is in het geval van een tweede stornering HOI gerechtigd haar diensten op te schorten en de post te retourneren naar afzender of in bewaring te houden totdat de betaling is ontvangen.
 6. In het geval van stornering van een derde incasso wordt De Klant naast de administratieve kosten van ten minste €40,- (exclusief BTW) tevens een boete in rekening gebracht van ten minste 10% van de hoofdsom van de factu(u)r(en) (exclusief BTW).
 7. Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum, of binnen een ander gestelde betalingstermijnen zoals vermeld op de betreffende factuur. De aanmeldingskosten dienen vooraf betaald te worden, ten minste binnen drie dagen.
 8. Tenzij anders overeengekomen vindt facturatie van maandelijkse bedragen plaats per kwartaal vooraf. Alle verleende diensten zullen op de nota worden vermeld.
 9. Indien de Klant niet binnen de gestelde betalingsperiode heeft betaald, Is HOI gerechtigd haar diensten op te schorten en de post te retourneren naar afzender of in bewaring te houden totdat de betaling is ontvangen.
 10. Wanneer HOI haar diensten opschort in situaties zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden dan wordt het abonnement van De Klant ‘bevroren’. Dit houdt in dat De Klant, totdat alle openstaande facturen zijn betaald en het betreffende abonnement weer wordt ‘ontdooit’, geen wijzigingen kan doorvoeren in het abonnement, nog het abonnement kan opzeggen. Indien door bevriezing van het abonnement De Klant het abonnement niet tijdig kan opzeggen, is De Klant gebonden aan de nieuwe verlenging. Eventuele financiële verplichtingen zullen in deze periode doorlopen.
 11. Indien de Klant in gebreke blijft kan HOI de dienst voor de Klant opschorten. Indien de Klant in gebreke blijft is Postadres Nederland gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, te verhogen met de wettelijke rente. Indien de Klant in gebreke is aan enige verplichting uit deze overeenkomst te voldoen, heeft HOI onverminderd het voorgaande, het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechtelijke overeenkomst te beëindigen.
 1. Bijkomende kosten
 1. De tarieven voor het doorsturen van de post en de pakketten zijn te zien op de websites van HOI en/of opvraagbaar via hoi@hoi.eu. Deze worden berekend per elk poststuk apart en periodiek gefactureerd.
 2. Vergoeding voor de telefoonservice, per inkomend en uitgaand gesprek.
 3. Alle onderdelen waarvan gebruik wordt gemaakt worden in rekening gebracht.
 1. Aansprakelijkheid
 1. HOI kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door de Klant c.q. derden voor schade, hieronder begrepen immateriële schade en bedrijfsschade voortvloeiende uit vertragingen, lekkages, foutieve berichtgeving, stakingen, vertragingen, technische storingen of plichtsverzuim van een medewerker, beheerder of zaakwaarnemer van HOI. De Klant dient zorgvuldig om te gaan met alle onderdelen van het business center, apparatuur, installaties en inrichtingsstukken waarvan u gebruikt maakt. U mag geen enkel onderdeel daarvan veranderen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door de Klant of door degene die met uw toestemming of op uw uitnodiging in het Bedrijvencentrum verkeren. Indien u bezittingen in het Bedrijvencentrum achterlaat kunnen wij daarover beschikken op de wijze die ons goeddunkt, zonder dat wij u daarover enige verantwoording of een deel van de verkoopopbrengst verschuldigd zijn.
 2. HOI is nimmer aansprakelijk te stellen voor vervreemding van de door u beschikbaar gestelde gegevens of materialen.
 1. Toepassing/wijziging algemene voorwaarden
 1. HOI behoudt zich het recht voor te allen tijde een wijziging van de onderhavige voorwaarden voor te stellen. Het bericht van wijziging zal worden gericht aan de Klant, schriftelijk of via e-mail.
  Indien de Klant deze wijziging niet aanvaardt, dient hij dit binnen drie kalenderweken na verzending van het voorstel, schriftelijk aan HOI, te laten weten. Bij gebreke hieraan wordt verondersteld dat de Klant de wijziging van de voorwaarden heeft aanvaard.
 2. Indien de Klant niet akkoord gaat met een voorgestelde wijziging van de voorwaarden, zal HOI eenzeidig een eind kunnen stellen aan de overeenkomst.
 1. Duur en beëindiging/Privacy statement
 1. De overeenkomst tussen HOI en de Klant wordt afgesloten door het voltooien van de registratie procedure waarbij de klant aangeeft deze algemene voorwaarden te accepteren als onderdeel van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst tussen HOI en de Klant wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en met een stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode.
 3. De overeenkomst tussen HOI en de Klant kan niet tussentijds worden beëindigd door de Klant. De overeenkomst kan door de Klant worden opgezegd aan het einde van de aangegane periode, met inachtneming van één kalendermaand opzegtermijn.
 4. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, en aangetekend te worden verstuurd aan: HOI, Leeuwenhoekstraat 1 2652XL te Berkel en Rodenrijs.
 5. HOI behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder schriftelijke opzegging, ten allen tijde en zonder opgaaf van redenen.
 6. HOI behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden indien:
  1. De Klant de regels en afspraken zoals vastgelegd in deze voorwaarden niet nakomt, of;
  2. Het gedrag en/of handelen van de Klant, of het gedrag van iemand op het Bedrijvencentrum van HOI met toestemming of op uitnodiging van de Klant, onwettig, frauduleus, lasterlijk of niet verenigbaar is met normaal kantoorgebruik.
  3. De door de Klant  persoonlijke of bedrijfsgegevens incorrect verstrekte, verouderd of onvolledig blijken;
  4. De Klant insolvent wordt, in liquidatie gaat of niet meer in staat is om de schulden op vervaldatum te voldoen;
  5. De Klant één van de verplichtingen niet nakomt waaraan hij niet kan voldoen of waaraan hij niet binnen veertien dagen na onze ingebrekestelling alsnog heeft kunnen voldoen;
  6. Het gebruik van de diensten of voorzieningen van HOI door Klant de rechten van derden schendt, of;
  7. Als Klant HOI of de andere klanten van HOI op enige wijze schade toebrengt.
 7. Indien wij de Overeenkomst om een van deze redenen beëindigen, dient u:
  1. Een adreswijziging door te geven binnen een termijn van tien kalenderdagen. Met een direct opeisbare boete van 250,00 euro (ex. BTW) en 5,00 euro (ex. BTW) voor elke dag dat de overtreding voortduurt;
  2. Te betalen voor extra diensten die de Klant heeft gebruikt;
  3. Het standaard tarief te betalen voor de rest van de periode dat de Overeenkomst zou hebben geduurd als wij haar niet hadden beëindigd of (indien dit langer is) voor nog een periode van drie maanden, en ons schadeloos te stellen voor al onze kosten en verliezen als gevolg van beëindiging.
 8. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is de Klant er verantwoordelijk voor alle partijen op de hoogte te stellen van de adreswijziging. Post die na beëindiging van de overeenkomst naar HOI wordt gezonden, zal naar de afzender worden teruggestuurd. Klanten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun adres bij HOI geregistreerd staat en na beëindiging van de overeenkomst niet meer bij HOI staat.
 9. De Klant stemt ermee in dat HOI alle persoonlijke gegevens waarover HOI beschikt over of met betrekking tot de Klant mag bewerken, openbaar maken of overgedragen onder de voorwaarde dat deze informatie alleen wordt gebruikt in het kader van de vervulling van de verplichtingen van de Klant onder deze Overeenkomst of voor toetsing van werkzaamheden, fraudepreventie en bij achterstalligheid van betalingen.
 10. HOI gaat met de verstrekte gegevens van Klant zorgvuldig om. De gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming vooraf van Klant behalve in de volgende gevallen:
  1. fraudebestrijding;
  2. op verzoek aan justitie of andere overheidsorganisaties.
 11. De klant heeft het recht de aanmelding tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Indien de Klant reeds heeft betaald krijgt de Klant het betaalde bedrag minus de aanmeldingskosten terug (de aanmeldingskosten zijn niet restitueerbaar). Indien de klant hiervan gebruik wenst te maken moet dit binnen 14 dagen na verzending van het Aanmeldformulier kenbaar worden gemaakt middels een e-mailbericht op: hoi@hoi.eu
 12. HOI behoudt zich het recht alle door haar klanten in gebruik zijnde nummers te blokkeren wanneer er een betalingsachterstand is van 3 maanden of meer. Dit totdat de volledige betalingsachterstand is ingelopen.